• Izdelava hidrogeoloških poročil za pridobitev vodnih dovoljenj.
 • Izdelava hidrogeoloških poročil za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda.
 • Izdelava projektne dokumentacije za projekt vrtine.
 • Določitev lokacije za zajem pitne ali tehnološke vode.
 • Izvajanje črpalnih poskusov in nalivalnih
 • Spremljava in nadzor vrtanja pri izdelavi vrtine za pitno vodo ali toplotno črpalko.
 • Strokovne hidrogeološke podlage za določitev vodovarstvenih območij.
 • Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
 • Hidrogeološke raziskave za zajem vode in hidrogeološko kartiranje.

Več informacij

Pitna voda

Nudimo hidrogeološke raziskave terena za določitev lokacije za zajem vode, svetovanje in nadzor pri načinu zajema, ter pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije za izvedbo celotnega postopka pridobitve vodnega dovoljenja.

 • Izdelava hidrogeološkega poročila o možnosti in načinu zajema pitne vode
 • Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja
 • Priprava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja za vrtanje
 • Izdelava projekta vrtine
 • Priprava popisa del, spremljava in nadzor vrtalnih del.
 • Izvedba črpalnih in nalivalnih poskusov
 • Izdelava letnih hidrogeoloških poročil o monitoringu podzemnih voda na podlagi izdanih vodnih dovoljenj.
 • Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
 • Izvedba hidrogeološkega kartiranja.

Vodovarstvena območja

Za vsak vodni vir, ki oskrbuje več kot 50 ljudi, je potrebno določiti vodovarstvena območja. Določi se jih na osnovi hidrogeoloških terenskih raziskav, ki so podlaga za izdelavo strokovnih hidrogeoloških podlag za pripravo uredbe o vodovarstvenih območjih za določen vodni vir.

 • Hidrogeološke raziskave za določitev vodovarstvenih območij.
 • Priprava strokovnih hidrogeoloških podlag za pripravo uredbe o vodovarstvenih območjih za zajetja, izvire in vrtine.
 • Izdelava strokovnih kart vodovarstvenih območij.

Podzemna voda

Podzemne vode so najpomembnejši vir pitne vode. Zato so hidrogeološke raziskave podzemnih voda ključnega pomena. Osnova za raziskavo podzemnih voda so terenske raziskave, ki se po potrebi dopolnjujejo še s črpalnimi/nalivalnimi poskusi, sledilnimi poskusi, sondažnimi izkopi in vrtanjem.

 • Izvajanje črpalnih ali nalivalnih poskusov za določitev izdatnosti vodonosnika.
 • Določitev lokacije za izdelavo vrtine za izkoriščanje podzemne vode.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila o možnosti zajema podtalnice za pridobitev vodnega dovoljenja.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila o gladini podzemne vode.
 • Nadzor in spremljava vrtanja.
 • Izvedba sledilnih poskusov za ugotavljanje smeri toka podzemne vode
 • Izdelava letnih hidrogeoloških poročil o monitoringu podzemnih voda na podlagi izdanih vodnih dovoljenj.