ELEA iC d.o.o.

Terenske preiskave na območju tretje razvojne osi na odseku Šentrupert – Velenje

IRGO Consulting d.o.o.

Terenske preiskave na območju tretje razvojne osi na odseku Velenje – Slovenj Gradec

Občina Žalec

Inženirsko-geološko poročilo o izvedenih geomehanskih preiskavah na območju dograditve ZD Žalec

Občina Dobrova – Polhov Gradec

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo na trasi asfaltiranja ceste JP 567731 Črni vrh-Gugelj-Reka

Občina Dobrova – Polhov Gradec

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo na trasi asfaltiranja ceste JP 567471 Hoja – Ravnek

VOC Celje d.o.o.

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za vodnjak VOC-1 na območju podjetja VOC Celje d.o.o

Econo d.o.o.

Hidrogeološko poročilo za območje predvidene trase železnice Trst-Divača

AGM Nemec d.o.o.

Poročilo o opravljenih meritvah dinamičnega deformacijskega modula tamponskega nasutja z dinamično krožno ploščo na območju rekonstrukcije ceste v Kaplji vasi

Občina Tržič

Inženirsko-geološko poročilo o ogledu grape neimenovanega pritoka Tržaške Bistrice v Dovžanovi soteski

Občina Kostel

Hidrogeološko poročila za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda za tri nove vrtine v občini Kostel

Občina Brežice

Geološko – geomehanski elaborat za izgradnjo kolesarskih povezav in izgradnja ceste R2-420/1335 Brežice- Dobova od km 0,000 do 4,700

DARS d.d.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje na območju gradnje poslovnega objekta za nadzor v Hrušici

Občina Ribnica na Pohorju

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo in plazenjem na trasi predvidene komunalne kanalizacije v Josipdolu ter načinu temeljenja čistilne naprave

SAM d.o.o.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje in ponikanja meteorne vode v Latkovi vasi

GVO d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo na območju dograditve TK kabelske kanalizacije na območju med Borovnico in Rakitno

GVO d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo in plazenjem na območju dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Kamnik in FL Zgornje Stranje

Občina Kamnik

Inženirsko-geološko poročilo o stanju in stabilnosti severne, vzhodne in južne brežine Malega gradu v Kamniku

Občina Brežice

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri izvajanju vrtin za vgradnjo geosond pri vrtcu Artiče

Easy vrtine d.o.o.

Izvedba hidrogeoloških preiskav ter priprava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja za pridobitev vodnega dovoljenja za pridobivanje toplote v Domžalah

Baron International d.o.o.

Izvedba hidrogeoloških preiskav ter priprava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja za pridobitev vodnega dovoljenja za pridobivanje toplote v Boštanju

Easy vrtine d.o.o.

Izvedba hidrogeoloških preiskav ter priprava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja raziskavo podzemnih voda za ogrevanje restavracije v Arnovskem gozdu

Lamela d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o opravljenem terenskem pregledu pobočja starega gradu ter Miklavževega hriba za izgradnjo visečega mostu v Celju

Kogal d.o.o.

Hidrogeološko poročilo vplivu kompostarne Kogal Ceršak na vodni vir v naselju Ceršak

Vila Center d.o.o.

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa na območju gradnje večstanovanjskega objekta v Prulah v Ljubljani

Fergrad d.o.o.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje v Šiški v Ljubljani

HRC informacijski inženiring d.o.o.

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za pridobivanje toplote

Valkor d.o.o.

Geološko poročilo o možnosti gradnje ter ponikanja na območju ureditve nove ceste ob železnici v Žalcu

Elektro Ljubljana d.d.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje objekta 20 KV KVB in nova TPK stanovanjska cona Predstruge

GVO d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo na območju dograditve TK kabelske kanalizacije na območju med Borovnico in Rakitno

GVO d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo in plazenjem na območju dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Kamnik in FL Zgornje Stranje

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo in plazenjem na trasi predvidenega vodovoda Ojstro-Tovsto-Zahum-Brstnik

GVO d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o ogroženosti pred erozijo na območju dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Logatec

Miva d.o.o.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje in ponikanja meteorne vode

Mana Omerzu d.o.o.

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode v Dečnem selu

SGP Savinja d.o.o.

Poročilo o opravljenih meritvah dinamičnega deformacijskega modula tamponskega nasutja z dinamično krožno ploščo na območju dograditve trgovine Lidl na Jesenicah in v Celju

ROSI Teh d.o.o.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje v Poljčanah

Trik kamenine d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o stanju in stabilnosti brežine kamnoloma pri Zg. Poljčanah med profiloma P5 in P8

Trik kamenine d.o.o.

Hidrogeološko poročilo o vplivu odkopavanja v kamnolomu Poljčane na vodni vir – vrtina Poljčane VP-1

GPROCOM d.o.o.

Inženirsko-geološko poročilo o izvedenih terenskih preiskavah na območju regionalne ceste RT-926/5501 Solčava-Podolševa-Sleme, od km 2,430 – km 2,950

Alfa Ars d.o.o.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje stanovanjskega objekta v Smledniku

Constructa Žalec

Geološko-geomehansko poročilo o erozijski ogroženosti in možnosti gradnje stanovanjskega objekta v Veliki Pirešici

Biro Gašperič

Geološko-geomehansko poročilo o erozijski ogroženosti in možnosti gradnje stanovanjskega objekta v Fiesi

Arhitektura Babnik

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje stanovanjskega objekta v Podkorenu

Arti future Andrej Kajbic s.p.

Geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje antenskega stolpa v čehovinih

Ane ra Nataša Samsa Peternel

Geološko-geomehansko poročilo o erozijski ogroženosti in možnosti gradnje stanovanjskega objekta v Planini nad Horjulom

Marcen inštalacije

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja v Žalcu

Napredne instalacije Mitja Jakoša s.p.

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja v Murski Soboti