• Hidrogeološke raziskave terena za zajem vode
 • Inženirsko-geološke raziskave plazov in usadov
 • Geomehanske raziskave tal

Več informacij

Geološke terenske raziskave

Geološke terenske raziskave so pri načrtovanju zajema vode ali gradnji objekta ene prvih raziskav in so temelj za nadaljnje projektiranje in načrtovanje.

 • Hidrogeološke raziskave terena za določitev možnosti in načina zajema pitne vode.
 • Hidrogeološke raziskave možnosti ponikanja tal.

Hidrogeološke raziskave

 • Hidrogeološke raziskave za zajem vode za delovanje toplotnih črpalk.
 • Hidrogeološke raziskave za določitev vodovarstvenih območij.
 • Hidrogeološko kartiranje.

Inženirsko-geološke raziskave

 • Inženirsko-geološke raziskave za določitev geomehanskih lastnosti tal
 • Inženirsko geološke raziskave za določitev dejanske ogroženosti terena na plazljivih in erozijsko ogroženih območjih.
 • Inženirsko-geološke raziskave plazov in usadov.
 • Inženirsko geološko kartiranje.

Izvedba poskusov

 • Izvedba črpalnih poskusov
 • Izvedba nalivalnih poskusov
 • Izvedba sledilnih poskusov

Preiskave tal

 • Preiskave nosilnosti tal