• Geološko-geomehanska poročila za stanovanjske objekte.
 • Terenske preiskave temeljnih tal.
 • Poročila o sanaciji plazov in usadov
 • Poročila o ponikanju meteornih vod in dimenzioniranje ponikovalnic.
 • Geološko poročilo o erozijski ogroženosti terena.
 • Geološko poročilo o ogroženosti pred plazenjem terena.
 • Geološka poročila za pridobitev vodnega soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja.
 • Voda za toplotne črpalke.

Več informacij

Geomehanika

Pri načrtovanju objekta je geološka sestava tal pomemben faktor. Za vas opravimo ogled območja predvidene gradnje, izvedemo in-situ meritve temeljnih tal in pripravimo geološko-geomehansko poročilo o možnosti gradnje na izbrani lokaciji. Poročilo služi projektantu pri načrtovanju gradnje. Po potrebi se preiskave nadgradi s sondažnimi izkopi, vrtinami, merjenji, analizami vzorcev tal ter drugimi in-situ in laboratorijskimi preiskavami.

 • Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi tal za potrebe projektiranja za stanovanjske objekte.
 • Izdelava geoloških poročil o erozijski ogroženosti za pridobitev vodnega soglasja.
 • Izdelava geoloških poročil o nevarnosti plazenja za pridobitev vodnega soglasja.
 • Preiskava tal s pomočjo sondažnega izkopa.
 • Izvedba in-situ meritev temeljnih tal.
 • Preiskave nosilnosti tal.
 • Izvedba meritve zbitosti tamponskega nasutja z dinamično krožno ploščo.
 • Inženirsko-geološka poročila o sanaciji plazov.
 • Geomehanski nadzor med gradnjo objektov.

Odvajanje meteornih voda

Nudimo svetovanje in strokovno pomoč pri načinu odvodnjavanja meteornih voda iz strešnih in povoznih površin objekta z izgradnjo ponikovalnic.

 • Izdelava hidrogeološkega poročila o možnosti ponikanja meteornih vod, potrebnega za izdajo gradbenega dovoljenja na območjih, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni možna.
 • Dimenzioniranje ponikovalnih vodnjakov.
 • Priprava predloga sanacije pri težavah z zalednimi meteornimi vodami

Vodno soglasje

Za izdajo vodnega soglasja in s tem gradbenega dovoljenja je na ogroženih območjih potrebno geološko poročilo o dejanski ogroženosti terena na podlagi katerega se da pridobiti potrebno vodno soglasje, ki je sestavni del dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja.

 • Izdelava geološkega poročila o dejanski ogroženosti terena na območjih ogroženih zaradi plazenja.
 • Izdelava geološkega poročila o dejanski ogroženosti terena na območjih erozijske ogroženosti.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila o ogroženosti terena zaradi podtalnice.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila o erozijski ogroženosti kot posledica poplavnega območja.

Toplotne črpalke

Eden najpogostejših načinov ogrevanja so toplotne črpalke. Najbolj energetsko učinkovit je sistem voda/voda za kar je potrebno določiti ali je zajem vode mogoč in ekonomsko upravičen.

 • Izvedba hidrogeoloških raziskav za zajem vode za potrebe delovanja toplotnih črpalk.
 • Priprava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.
 • Izdelava projekta vrtine
 • Popis vrtalnih del, spremljava in nadzor vrtanja vrtine za toplotne črpalke.
 • Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote.